Wedstrijd gagne un mois gratuitement.

 

Wedstrijdreglement "Giveaway Cycleur de luxe: win een jaar lang gratis schoenen"

 

Projets BT – 22 décembre 2021

 

Article 1 - Voorwerp

 

1.1. De mariage "Giveaway Cycleur de Luxe: gagnez een jaar lang gratis schoenen" (hierna « de Wedstrijd »), organisée par BT PROJECTS, Antoon Catriersstraat 39/E – 9031 Drongen, avec le numéro d'identification BE0866.405.582.

 

1.2. De Wedstrijd loopt vanaf 23/12/2021 tem19/01/2022 (hierna « de Wedstrijdperiode » genoemd).

 

1.3. Un éventuel contact avec la communauté du monde peut être mentionné par l'organisateur en contactant un e-mail à l'adresse suivante marketing@vannestelifestylegroup.com.

 

Article 2 – Deelnemingsvoorwaarden

 

2.1. Deelname aan deze actie staat (uitsluitend) open voor ieder die in België woonachtig is en ten tijde van de wedstrijd de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzundering van :

 

· Personeelsleden de BT Projects.

 

· Zijn communicatie-en adviesbureau's.

 

· Hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn.

 

(Hierna "de Deelnemer" genoemd), kan deelnemen aan deze Wedstrijd.

 

2.2. Deelname aan de Wedstrijd est gratis en zonder aankoopverplichting. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de Wedstrijd op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in huidig ​​wedstrijdreglement.

 

Article 3 – Deelnemingsmodaliteiten - Verloop van de Wedstrijd

 

3.1. Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd, dient de Deelnemer te voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet onder 2 en beschreven in de Instagram/Facebook post, gerelateerd aan de Wedstrijd. Een voorafgaande registratie est niet vereist voor de deelname aan de Wedstrijd. Deelname heeft automatisch de aanvaarding door de Deelnemer van dit wedstrijdreglement tot gevolg.

 

3.2. Elke Deelnemer est identifiée à la main par le profil Instagram/Facebook. Elke Deelnemer draagt ​​zelf de verantwoordelijkheid voor de instellingen van zijn Instagram/Facebook profiel.

 

3.3. Alle deelnames die in elke andere als de voorziene vorm werden overgedragen of die de bepalingen in dit wedstrijdreglement niet accepten, zullen worden uitgesloten en de Deelnemer zal gediskwalificeerd worden.

 

3.4. De Organisateur behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een ​​Deelnemer uit te sluiten indien hij/zij onderhavig wedstrijdreglement niet respecteert, vooral in het geval van vermoeden van valsspelen of bedrog tijdens de deelname aan de wedstrijd. De Deelnemers beschikken niet over een rechtsmiddel of beroepsmogelijkheid tegen zulke definitieve beslissingen door de Organisator.

 

3.5. Bij deze wedstrijd is er een Cycleur de Luxe travelbags te winnen Par personne kan maximum 1 keer worden deelgenomen en maximum 1 Cycleur de Luxe travelbag gewonnen worden.

 

3.6. De total kosten voor deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ....) même tous les éventuels frais du verband houden avec les services du gebruik van de toegewezen prijs, vallen volledig ten laste van deelnemer. Dans le même temps, les organisateurs s'adressent à eux pour obtenir les frais de l'organisateur.

 

Article 4 – Comment gagner du temps - prix

 

4.1. Si vous êtes en relation avec le mariage, vous devrez peut-être vous rapprocher de votre profil Instagram/Facebook de Cycleur De Luxe en vol (https://www.instagram.com/cycleurdeluxe/) (https://www.facebook.com/cycleurdeluxe/) en commentaire sur le post van de wedstrijd reageren.

 

Ten laatste 19 januari 2022 kiest een jury bestaande uit drie personen (één persoon van BT Projects, één van zijn communicatiebureau en een derde persoon) op based van de inhoud van de reactie, met speciale aandacht voor originaliteit, creativiteit en emotie, de winnaar.

 

4.2. Baskets Cycleur de Luxe Je wint 12 paires.

 

De Organisator est niet verantwoordelijk sur het feit of de winnaar de prijs zelf in gebruik neemt of doorgeeft aan een derde.

 

4.3. Le prix de cette Wedstrijd ne peut pas être mentionné dans des termes spécifiques à la nature.

 

4.4. De l'organisateur behoudt zich het recht voor elk van de bovenvermelde prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging of vermelding van redenen te wijzigen of terug te trekken. Bovendien behoudt de Organisateur zich het recht voor prijzen te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde.

 

4.5. De winnaar zal via privé-bericht op Instagram/Facebook door de Organisator gecontacteerd worden ten laatste op 19 januari 2022. De winnaar zal verzocht worden zijn/haar gegevens beschikbaar te stellen of de gegevens van de ontvanger ten behoeve het reserveren en beschikbaar stellen voor de verzending van de Prijs. Indien de winnende Deelnemer, zijn/haar gegevens niet voor 21 janvier 2022, 10u00 portestuurt, behoudt de Organisateur zich het recht voor de respectieve Prijs aan een andere Deelnemer toe te kennen of erover te beschikken hoe de Organisateur dit wenst.

 

4.6. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van de Prijs bij afhaling ervan. De Organisator garandeert verder niets met betrekking tot de bruikbaarheid, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs in kwestie voor welk doeleinde dan ook. De Organisateur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect zou zijn veroorzaakt door de prijs in kwestie of het gebruik ervan, noch voor de eventuele kosten of uitgaven die verband houden met de toewijzing of het gebruik van een Prijs.

 

4.7. En général, l'énigme entre l'omtrent gelijk welk aspect van de Wedstrijd aanvaardt elke Deelnemer a de vastes possibilités et onbetwistbare beslissingsmonopole waarover de l'Organisator beschikt.

 

Article 5 – Bescherming van Persoonsgegevens

 

5.1. De l'organisateur behandelt de persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd overgemaakt werden in overeenstemming met de EUROPESE GDPR-wetgeving over bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, die van kracht is sinds 25 mai 2018

 

5.2. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de gegevens die bij de registratie werden overgemaakt worden bewaard en gebruikt door de Organisateur met het oog op een goed verloop van de Wedstrijd en voornamelijk om de Deelnemers in het kader van de Wedstrijd te informeren en contacteren.

 

5.3. Deze gegevens worden verwerkt door de Organisateur en worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden zonder de toestemming van de betrokkene. Ze kunnen echter worden meegedeeld aan personen of organisaties die in directe verhouding staan ​​met de Organisator en de andere diensten of ondernemingen verbonden aan de Organisator in het kader van een eventuele onderaanneming van de verwerking van gegevens voor doeleinden van de huidige Wedstrijd.

 

Article 6 - Droits de propriété intellectuelle

 

6.1. De deelnemer verklaart en garandeert de auteur te zijn van de tekst. Elke deelnemer verbindt zich ertoe om geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op het recht op mededeling aan het publiek, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enig persoonlijkheidsrecht evenals op enig intellectueel eigendomsrecht, zoals mn het auteursrecht.

 

6.2. BT Projects behoudt zich het recht voor om teksten die ongepast worden geacht niet te publiceren of te verwijderen. Zonder dat deze opsomming exhaustief is, wordt het volgende materiaal als ongepast beschouwd :

 

a) Materiaal dat inbreuk maakt op enig persoonlijkheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het recht op afbeelding van een derde ;

 

b) Materiaal dat inbreuk maakt op de intellectuelle eigendomsrechten van een derde, en mn op het auteursrecht ;

 

c) Le matériel récupéré, verzoeken des références bevat die geen verband houden met BT Projects / Cycleur De Luxe ;

 

d) Materiaal dat citaten/uitspraken bevat die toebehoren aan een derde of die verband houden met een merk dat concurreert met het merk Cycleur de Luxe ;

 

e) Materiaal dat op eender welke manier eerrovend, beledigend, bedreigend, haatdragend, explicite seksueel of racistisch zijn.

 

6.3. Tevens kan de Organisateur naar eigen goeddunken materiaal weigeren dat zij ongepast acht in het kader van de Wedstrijd.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

7.1. De Organisator behoudt zich steeds het recht voor om de Wedstrijd, zonder voorafgaande kennisgeving, te kunnen wijzigen, opschorten of annuleren in geval van overmacht of andere, onvoorzienbare gebeurtenissen die buiten zijn wil om gebeuren, en dit zonder dat de Deelnemers beurnemers of anderne maken op enige mogelijkheid tot schadevergoeding.

 

7.2. Behoudens grove of opzettelijke fout kunnen noch de Organisator zelf, noch haar medewerkers, noch andere derden op wie beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou zijn veroorzaakt door fouten gemaakt bij de Wedstrijdorgan verloisatie, het zijdorgan verloisatie de Wedstrijd de toekenning van de Prijzen. Ze wijzen eveneens elke verantwoordelijkheid af voor schade voortvloeiend uit gebeurlijke wijzigingen, opschortingen en annuleringen, in de zin van artikel 7.1.

 

7.3. De Organisateur verklaart hierbij uitdrukkelijk niet aansprakelijk te zijn voor eventuele gebeurlijke ongevallen of schade die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met de Wedstrijd, het Wedstrijdverloop of dit Wedstrijdreglement in het algemeen. De Deelnemer vrijwaart de Organisateur uitdrukkelijk voor elke vorm van aansprakelijkheid, verplichting tot het betalen van shadevergoeding, sanctie of financiële tussenkomst ten gevolge van enige materiële, immateriële, psychologische of lichamelijke schade van welke aard dan ook.

 

7.4. Deelname aan de Wedstrijd impliqueert kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen die het verloop van deze Wedstrijd naar alle redelijkheid met zich kan meebrengen. Citaten/ uitspraken of beeldmateriaal die toebehoren aan een derde of die verband houden met een merk dat concurreert met het merk Cycleur de Luxe , mogen niet gebruikt worden door de Deelnemer, alsook materiaal dat op eender welke manier beledigend, bedreigend, haatdragend, expliciet seksueel of zijn raciste.

 

7.5. Indien de Organisateur zich gedwongen ziet de Wedstrijd vroegtijdig te beëindigen als gevolg van het ongepaste of ongewenste gedrag van een Deelnemer, kan de Organisateur aanspraak maken op schadevergoeding ter compensatie van de door hem geleden schade.

 

7.6. Deelname aan de Wedstrijd impliqueert kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, met name betreffende de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

 

Bijgevolg, en in overeenstemming met hetgeen bepaald in de vorige alinea, kan Organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor :

 

- découvert de données via Internet ;

 

- slecht functioneren van het Internet en/of de gebruikte software ;

 

- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken ;

 

- à propos de la technologie, du matériel et des logiciels, mais aussi de la technologie. L'organisateur peut même s'engager dans des démarches visant à assurer la sécurité de la technologie utilisée pour le mercredi et à la porte de Deelnemer pour la configuration matérielle et logicielle.

 

7.7. Ce mariage est entre autres sponsorisé et comprend la porte ouverte des liens avec Facebook. Afin de vous aider à obtenir les informations que vous avez fournies à l'organisateur et à Facebook, l'organisateur peut contacter le cadre du mariage. Deel te nemen aan de Wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk de van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.

 

7.8. De Organisator est niet verantwoordelijk voor het feit of de aangeduide Ontvanger in de reactie van de Deelnemer ook daadwerkelijk de ontvanger is. De deelnemer kan zichzelf alsnog opgeven als persoon die de prijs komt ophalen. Waar de prijs dan uiteindelijk naar toegaat valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van BT Projects .

 

Article 8 – Avis sur le règlement du mariage

 

8.1. In het geval van een situatie die niet zou geregeld zijn door dit Wedstrijdreglement zal de Organisateur er alles aan doen om dit op een eerlijke en niet-discriminerende wijze op te lossen.

 

8.2. Elke Deelnemer verbindt zich er verder toe om zich te houden aan elke eventuele beslissing die moet worden genomen door de Organisateur met betrekking tot de Wedstrijd, met inbegrip van elk element of situatie die door dit Wedstrijdreglement niet voorzien is. De beslissingen van de Organisator zijn definitief en niet vatbaar voor beroep.

 

Article 9 – Wijzigingen van het Wedstrijdreglement

 

9.1. De Organisateur behoudt zich het recht voor om de organisatie en/of het verloop van de Wedstrijd, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verkorten, of te beëindigen en dit zonder opgave van redenen en zonder vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemers de derden. Le nom de porte aan de Wedstrijd est elke Deelnemer automatisch gebonden aan de wijzigingen van dit Wedstrijdreglement.

 

9.2. L'Inde a des hypothèses formulées dans l'article 9.1 qui visent à ce que l'organisateur redéclare maatregelen en le disant dans la publication Facebook du mariage.

 

Article 10 – Deelbaarheid

 

Indien een bepaling van dit Wedstrijdreglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van dit Wedstrijdreglement. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement blijven onaangetast.

 

Article 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 

11.1. Les Deelnemers ont dit cela, en une nuit au sujet du dépassement de l'interprétation du règlement wedstrijd, d'abord une minnelijke oplossing met de l'Organisator te zoeken alvorens une gerechtelijke procédure op te starten.

 

11.2. Ce règlement de Wedstrijd a également permis à la boucle de Wedstrijd de s'occuper du droit belge.